Politika privatnosti

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018, dalje: Zakon) privredno društvo privredno društvo Simplicity doo Niš, ul. Radanska br. 10, 18103 Niš – Pantelej, Republika Srbija, matični broj: 20468238, PIB: 105815430 (u daljem tekstu: Kompanija ili Rukovalac) donosi

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI
SA OBAVEŠTENJEM O PRIKUPLJANJU I OBRADI PODATAKA

1 – OBAVEŠTENJE O PRIKUPLJANJU I OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI I OPŠTE NAPOMENE

Član 1

Kompanija poštuje privatnost svojih zaposlenih, kao i posetilaca i korisnika svoje elektronske prodavnice koja se nalazi na internet domenu vajdica.be.

Ovo obaveštenje će Vam pomoći da razumete naša pravila privatnosti i molimo Vas da ga detaljno pročitate. Ukoliko niste saglasni sa bilo kojom odredbom Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Pravilnik), molimo Vas da se uzdržite od korišćenja usluga Kompanije i da nam ne dostavljate Vaše podatke o ličnosti.

U skladu sa Zakonom, Kompanija ima svojstvo Rukovaoca podacima o ličnosti.

Član 2

U cilju zaštite Vaše privatnosti, Kompanija primenjuje odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere i konstantno radi na njihovom unapređenju kako bi obezbedila da se sa Vašim podacima postupa u skladu sa primenjivim propisima i Vašim pristankom. Neke usluge koje pruža Kompanija uslovljene su davanjem Vašeg pristanka jer nam je isti neophodan za njihovo izvršenje. U vezi sa tim, Kompanija može povremeno menjati i dopunjavati ovaj Pravilnik, u kom slučaju će obezbediti da Vam ažurirana verzija bude dostupna na internet stranici, sa jasno naznačenim početkom primene. Pozivamo Vas da prilikom posete naših internet stranica proverite da li je nakon Vaše poslednje posete došlo do izmene Pravilnika, te ukoliko jeste da se upoznate sa sadržinom novog Pravilnika. Ukoliko ne budete saglasni sa novim pravilima, molimo Vas da se uzdržite od korišćenja naših internet stranica i dostavljanja Vaših podataka na bilo koji način, odnosno opozovete pristanak za obradu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

Član 3

Do teksta važećeg Pravilnika možete doći putem linka u podnožju naših internet stranica uvek kada imate pristup internetu. Nastavkom korišćenja internet stranica smatra se da ste pročitali i razumeli važeći Pravilnik, i da ste nakon čitanja i razumevanja pristali na njegovu primenu. Pristanak dajete dobrovoljno, za obradu onih podataka koji su određeni ovim Pravilnikom, nakon što ste se čitanjem ovog Pravilnika informisali i nakon što jasnom potvrdnom radnjom nastavka korišćenja naših internet stranica nedvosmisleno izrazite volju za davanje pristanka za obradu podataka o ličnosti koji se na Vas odnose.

Ovaj Pravilnik je sastavni deo Uslova korišćenja koji su objavljeni na adresi: https://www.vajdica.be/uslovi-koriscenja/. Na ovaj Pravilnik, kao i na njegove moguće izmene i dopune primenjuju se propisi Republike Srbije.

2 – PODACI O RUKOVAOCU

Član 4

Identitet i kontakt podaci Rukovaoca, odnosno pravnog lica koje je odgovorno za upravljanje Vašim podacima su definisani ovim članom.

Rukovalac vašim podacima je:

Poslovno ime: Simplicity doo Niš
Matični broj: 20468238
PIB: 105815430
Adresa sedišta: ul. Radanska br. 10, 18103 Niš – Pantelej, Republika Srbija
E-pošta: office@simplicity.rs
Šifra delatnosti: 6201 – Računarsko programiranje

Kontakt podaci Rukovaoca za ostvarivanje prava na zaštitu podataka o ličnosti su:

Simplicity doo Niš
ul. Radanska br. 10, 18103 Niš – Pantelej, Republika Srbija
Kontakt telefon: 018/29-39-11 (9-17h)
Email adresa: info@vajdica.be (u bilo koje vreme)

Kompanija kao Rukovalac i obrađivač podataka, prema odredbi člana 56. Zakona nije dužna da odredi lice za zaštitu podataka o ličnosti, s obzirom na činjenicu da se osnovna aktivnost Kompanije ne sastoji u radnjama obrade koje po svojoj prirodi, obimu, odnosno svrhama zahtevaju redovan i sistematski nadzor velikog broja lica na koje se podaci odnose.

3 – NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA

Član 5

Podatke o ličnosti koji se odnose na zaposlene Kompanija prikuplja na sledeće načine:

 • direktno od fizičkog lica, kada zaposleni neposredno vrši dostavu podataka o ličnosti, prilikom zaključenja ugovora o radu, odnosno aneksa, kao i od kandidata za zaposlenje kada kandidati neposredno vrše dostavu podataka o ličnosti povodom apliciranja na radno mesto, i
 • obradom podataka, u kom slučaju Kompanija ili angažovana treća strana u ime Kompanije (npr. računovođa) upotrebljavaju podatke o ličnosti zaposlenih radi obavezne prijave zaposlenih i obračuna zarade i plaćanja pripadajućih poreza i doprinosa na zarade, u skladu sa ovim Pravilnikom, zakonima i podzakonskim aktima kojima su uređeni radni odnosi.

Podatke o ličnosti koji se odnose na posetioce internet stranica, Kompanija prikuplja na sledeće načine:

 • automatski, prilikom korišćenja internet stranica, u kom slučaju Kompanija ili angažovana treća strane u ime Kompanije upotrebljava tzv. „cookie“ tehnologije za adekvatno prikazivanje sadržaja i praćenje količine poseta i kretanja po internet stranicama Kompanije i slično (u daljem tekstu: „cookie” ili kolačić), u skladu sa ovim Pravilnikom.

Podatke o ličnosti koji se odnose na korisnike usluga Kompanije, Kompanija prikuplja na sledeće načine:

 • direktno od fizičkog lica, kada nam lice neposredno dostavi svoje podatke, kada se fizičko lice obrati Kompaniji putem internet sajta, elektronskom poštom, odnosno telefonskim putem (npr. u svrhu registracije, odnosno verifikacije korisnika), ili
 • automatski, prilikom korišćenja internet stranica, u kom slučaju Kompanija ili angažovana treća strana u ime Kompanije upotrebljava tzv. „cookie“ tehnologije za adekvatno prikazivanje sadržaja i praćenje količine poseta i kretanja po internet stranicama Kompanije i slično (u daljem tekstu: „cookie” ili kolačić), u skladu sa ovim Pravilnikom.

4 – PODACI KOJE RUKOVALAC OBRAĐUJE, NAČIN I OSNOV KORIŠĆENJA

Član 6

Kompanija prikuplja podatke koji su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na konkretnu svrhu obrade.

Član 7

Podatke o ličnosti koji se odnose na zaposlene i kandidate za zaposlenje, Kompanija obrađuje na sledeći način i po sledećem osnovu:

 • Kompanija koristi lične podatke o zaposlenim za postizanje svrhe koje su unapred određene u ovom Pravilniku, Ugovoru o radu i zakonima i podzakonskim aktima. Za svaku obradu koju Kompanija preduzima postoji odgovarajući osnov koji je propisan zakonima kojima se uređuje oblasti rada odnosno radnih odnosa, socijalnih osiguranja, poreza i računovodstva, kao i drugim zakonima Republike Srbije.
 • Kompanija podatke koje neposredno prikuplja u svrhu poštovanja Ugovora o radu i ispunjavanja zakonskih obaveza mora obrađuje na zakonom propisane načine radi ostvarivanja prava zaposlenih iz radnog odnosa (kao što su npr. pravo na zaradu, godišnji odmor, odsustvo zbog sprečenosti za rad, bezbednosti i zdravlja na radu, obračuna i plaćanja poreza i doprinosa i sl.), kao i urednog vođenja zakonom obaveznih evidencija.
 • Kompanija može da obrađuje podatke o ličnosti koji se odnose na kandidate za zasnivanje radnog odnosa i da na njihov zahtev (apliciranje na slobodno radno mesto), pre zaključenja ugovora o radu vrši u svrhu odabira kandidata.

U ODNOSU NA ZAPOSLENE

Podatak koji se obrađujeSvrha obradePravni osnov obrade
Ime, prezime, adresa prebivališta (mesto, poštanski broj, ulica, kućni broj), JMBG, broj bankovnog računa.Izvršenje Ugovora o radu i poštovanje zakonskih obaveza.Poštovanje pravnih obaveza koje proizilaze iz Ugovora o radu, Zakona o radu, Zakona o evidencijama u oblasti rada, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, i drugim propisima kojima se uređuju obaveze Kompanije kao poslodavca
Broj telefona, adresa elektronske pošteKomunikacija sa zaposlenim.Legitimni interes da poslodavac i zaposleni međusobno efikasno komuniciraju u cilju ostvarivanja prava i obaveza definisanih Zakonom o radu i Ugovorom o radu.

U ODNOSU NA KANDIDATE ZA ZAPOSLENJE

Podatak koji se obrađujeSvrha obradePravni osnov obrade
Ime, prezime, adresa prebivališta (mesto, poštanski broj, ulica, kućni broj), broj telefona, adresa elektronske poštePriprema za zaključenje Ugovora o radu, odnosno odabir kandidata za zaposlenje i komunikacija sa njim.Legitimni interes da se sa zaposlenim komunicira elektronskim putem u cilju izvršenja Ugovora o radu.

Član 8

Podatke o ličnosti koji se odnose na posetioce internet stranica, Kompanija obrađuje na sledeći način i po sledećem osnovu:

 • Podatke o posetiocima Kompanija može da koristi za postizanje više svrha koje su unapred određene u ovom Pravilniku. Za svaku obradu koju Kompanija preduzima postoji odgovarajući osnov koji je propisan Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim zakonima Republike Srbije.
 • Podatke koje Kompanija neposredno prikuplja, može da upoređuje i kombinuje sa podacima koji su prikupljeni automatski, te na taj način podaci koji su prikupljeni kao anonimni (na primer, podatak o učestalosti posete određenom sadržaju na internet stranici) mogu postati podaci o ličnosti (na primer, koliko često korisnik posećuje određeni sadržaj na internet stranici). To Kompaniji omogućava da pruži personalizovano iskustvo prilikom posete internet stranici.
 • Kompanija može da obrađuje samo neke i/ili sve podatke koji su navedeni u ovom članu. Kompanija konstantno radi na razvoju internet stranica i unapređivanju dostupnih funkcionalnosti svojih internet stranica, usled čega je moguće da obrada pojedinih podataka koji su niže navedeni započne naknadno, kako se funkcionalnosti internet stranice menjale. Takođe, obim podataka koje Kompanija obrađuje zavisi, na primer, i od toga na koji način i iz kojih razloga Kompaniju lice kontaktira ili na koji način koristi internet stranice.

U ODNOSU NA POSETIOCE

Podatak koji se obrađujeSvrha obradePravni osnov obrade
Ime, prezime, elektronska adresaKomunikacija sa posetiocem – odgovaranje na pitanja i zahteve koje Kompanija prima (npr. elektronske pošte)Saglasnost posetioca, Legitimni interes da se upravlja servisom za posetioce i da na adekvatan način Kompanija odgovara na pitanja i zahteve Posetilaca
Ime, prezime, kontakt podaci (poštanska adresa, mesto, poštanski broj, ulica i kućni broj, i/ili elektronska adresa, i/ili broj telefona)Rešavanje reklamacije u pogledu saobraznosti isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisaPoštovanje pravnih obaveza iz oblasti zaštite potrošača
Vrsta uređaja (računar, tablet, pametni telefon), IP adresa, operativni sistem uređaja, veb-pregledač koji se koristi za pristup Internet straniciPrilagođavanje prikaza informacija uređaju na kojem se prikazuju, odnosno da se sadržaj internet stranice optimalno prikazuje na uređaju koji se koristiIzvršenje ugovora odnosno poštovanje pravnih obaveza Kompanije da posetiocu prikaže sadržaj odnosno tražene informacije
Podaci o načinu na koji se koriste internet stranice (posećivanje  pojedinih stranice u okviru internet prezentacije – web sajta, broj i vreme pristupa, kojim sadržajima je pristupljeno i sl.)Razumevanje načina na koji se koriste internet stranice KompanijeNaš legitimni interes da poboljšava korisničko iskustvo prilagođavanjem prikaza sadržaja tako da bude lakše dostupan i pristupačan
Podaci o online marketinškim sadržajima kojima je posetilac pristupio pre pristupanja internet stranici KompanijeUtvrđivanje trendova i unapređivanje internet stranice, tržišnog nastupa Kompanije i servisa statističke i analitičke svrheLegitimni interes da se obezbedi adekvatan tržišni nastup Kompanije

Član 9

Podatke o ličnosti koji se odnose na korisnike internet stranica, odnosno usluga Kompanije, Kompanija obrađuje na sledeći način i po sledećem osnovu:

 • Podatke o korisnicima Kompanija može da koristi za postizanje više svrha koje su unapred određene u ovom Pravilniku. Za svaku obradu koju Kompanija preduzima postoji odgovarajući osnov koji je propisan Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim zakonima Republike Srbije.
 • Kompanija u svojstvu trgovca koji putem elektronske prodavnice stavlja robu u promet stupa u neposredni kupoprodajni odnos sa kupcem odnosno potrošačem. Iz navedenog ugovornog odnosa proizilaze obaveze Kompanije koje se odnose na dostavu robe, ali i prava kupca odnosno potrošača, sve u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93, “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja i “Sl. glasnik RS”, br. 18/2020), Zakona o trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019), Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon).
 • Registrovani korisnici, odnosno korisnici koji su izvršili registraciju na internet stranici Kompanije daju Kompaniji samo one podatke koji su neophodni za izvršenje prodaje robe/usluge. Registracija korisnika je isključivo dobrovoljna.
 • Podatke koje Kompanija posredno prikuplja od korisnika može da upoređuje i kombinuje sa podacima koji su prikupljeni automatski, te na taj način podaci koji su prikupljeni kao anonimni (na primer, podatak o učestalosti posete određenom sadržaju na internet stranici) mogu postati podaci o ličnosti (na primer, koliko često neko lice posećuje određeni sadržaj na internet stranici). To Kompaniji omogućava da pruži personalizovano korisničko iskustvo prilikom posete internet stranici.

U ODNOSU NA REGISTROVANE KORISNIKE

Podatak koji se obrađujeSvrha obradePravni osnov obrade
Ime, prezime, elektronska adresaKomunikacija sa Vama – odgovaranje na Vaša pitanja i zahteve koje nam šaljete putem kontakt forme na internet stranici ili drugih kanala komunikacije (elektronske ili redovne pošte ili telefona)Saglasnost korisnika, Naš legitimni interes da upravljamo servisom za korisnike i da na adekvatan način odgovaramo na pitanja i zahteve korisnika
Ime, prezime, poštanska adresa (mesto, poštanski broj, ulica, kućni broj), podaci o plaćanju (broj platne kartice i poslovna banka kod koje se vodi račun)Realizacija elektronske kupoprodaje proizvodaIzvršenje ugovora o kupoprodaji proizvoda i poštovanje naših pravnih obaveza (vođenje evidencije prometa u smislu propisa o računovodstvu)
Ime, prezime, kontakt podaci (poštanska adresa – mesto, poštanski broj, ulica i kućni broj, i/ili elektronska adresa, i/ili broj telefona), podaci o kupljenom proizvodu, datumu kupovine, načinu rešavanja reklamacijeRešavanje reklamacije u pogledu saobraznosti proizvoda kupljenih putem elektronske prodavnice na internet straniciPoštovanje naših pravnih obaveza iz oblasti zaštite potrošača
Korisničko ime, elektronska adresa i lozinka za Vaš profil na internet straniciKreiranje korisničkog profila na internet stranici putem kojeg može biti omogućen personalizovan pristup informacijamaSaglasnost korisnika, Izvršenje ugovora odnosno poštovanje pravnih obaveza Kompanije da korisniku obezbedi personalizovano korisničko iskustvo
Vrsta uređaja (računar, tablet, pametni telefon), IP adresa, operativni sistem uređaja, veb-pregledač koji se koristi za pristup Internet straniciPrilagođavanje prikaza informacija uređaju na kojem se prikazujuIzvršenje ugovora odnosno poštovanje pravnih obaveza Kompanije da korisniku prikaže sadržaj odnosno tražene informacije
Podaci o načinu na koji se koriste internet stranice (posećivanje  pojedinih stranice u okviru internet prezentacije – web sajta, broj i vreme pristupa, kojim sadržajima je pristupljeno i sl.)Razumevanje načina na koji se koriste internet stranice KompanijeNaš legitimni interes da poboljšava korisničko iskustvo prilagođavanjem prikaza sadržaja tako da bude lakše dostupan i pristupačan
Podaci o online marketinškim sadržajima kojima je posetilac pristupio pre pristupanja internet stranici KompanijeUtvrđivanje trendova i unapređivanje internet stranice, tržišnog nastupa Kompanije i servisa statističke i analitičke svrheLegitimni interes da se obezbedi adekvatan tržišni nastup Kompanije

Član 10

Ukoliko se naknadno pojavi potreba za obradom podataka o ličnosti u neku drugu svrhu koja je različita od one za koju su podaci prikupljeni, Kompanija će licima, pre započinjanja dalje obrade, pružiti informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve ostale informacije u skladu sa zakonom.

Član 11

Kompanija određene podatke može da anonimizuje i koristi za statističke i analitičke svrhe, tako da se pri tom pojedinačna lica na koja se ti podaci odnose ne mogu ni posredno ni neposredno identifikovati. Na primer, Kompanija može da dođe do podatka o procentu posetilaca koji su pogledali određeni video materijal ili posetili drugi sadržaj na internet stranici.

5 – „COOKIE“ PODACI – KOLAČIĆI

Član 12

Naša internet stranica koristi “cookie” podatke da bismo Vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Oni nam omogućavaju da, na primer, prikažemo sadržaj internet stranice na adekvatan način na svakom Vašem uređaju odnosno internet-pregledaču („web browser“) putem kojeg mu pristupate, ili da prilagodimo sadržaj koji plasiramo na internet stranici Vašim interesovanjima. Informacije koje na taj način prikupljamo u nekim slučajevima mogu biti podaci o ličnosti, ali i ne moraju. Budući da Kompanija poštuje Vašu privatnost, u ovom odeljku želimo da Vam objasnimo šta su i na koji način koristimo “cookie” podatke, kao i da Vam predočimo da u određenim slučajevima možete da upravljate načinom na koji koristimo “cookie-je”, a u vezi sa Vašom upotrebom internet stranice. Kada Vam internet stranica omogući da ne izaberete odnosno isključite određene “cookie-je” i Vi se odlučite za tu opciju, to može umanjiti funkcionalnost internet stranice. Takođe, imajte u vidu da ćete postavke koje ste odlučili da isključite, morati da isključite i za svaki drugi uređaj ili veb-pregledač posebno.

Kolačići su jednostavne tekstualne datoteke koje se čuvaju u veb-pregledaču korisnika, odnosno na njegovom uređaju. Zadatak “cookie-ja” je pre svega da omogući internet stranici da „prepozna“ korisnika kada mu ovaj naredni put pristupi. U toj situaciji, internet stranica koristi podatke sačuvane u “cookie-ju” i tako automatski dobija informaciju o prethodnoj aktivnosti korisnika na internet stranici. Kolačići ne mogu pristupe Vašim podacima koje čuvate na uređajima, ali mogu da prikupljaju podatke o Vašim online aktivnostima.

Kolačići nisu štetni po korisnika ili njegov uređaj i ne treba ih mešati sa virusima. Kolačići ne sadrže viruse niti drugi zlonamerni kod.

U zavisnosti od toga koliko dugo se zadržavaju u veb-pregledaču korisnika, razlikujemo “cookie” sesije (zadržavaju se samo u toku konkretne sesije pretraživanja i po njenom okončanju se automatski brišu, a koriste se da bi Vam omogućili pristup konkretnom sadržaju) ili trajne “cookie” (duži ili kraći period, „pamte“ informacije za naredne posete internet stranici, zadržavaju se dok ih ne izbrišite ručno ili dok ne isteknu prema predviđenom vremenu trajanja, npr. “cookie” koji omogućavaju da internet stranica „pamti“ podatke za prijavljivanje u slučaju kreiranja naloga ili “cookie” za praćenje).

Prema tome kome pripadaju, postoje “cookie” prve strane (“cookie” koje je postavio Kompanija kao vlasnik internet stranica koji pretražujete) i “cookie” treće strane (“cookie” koje postavljaju naše odabrane partnerske kompanije koje nam pružaju razne usluge, npr. analitičke jer prikupljaju i obrađuju određene podatke o načinu korišćenja internet stranica i dostavljaju nam informacije u anonimiziranom obliku, ili ovi “cookie-ji” omogućavaju da Vam se na njihovim internet stranicama ili drugim lokacijama na Internetu prikazuje povezani sadržaj).

Kolačići mogu da sadrže različite informacije i da se koriste za različite namene. Kompanija koristi sledeće vrste “cookie-ja”:

 • OBAVEZNI – apsolutno neophodni “cookie-ji” – Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim sadržajima. Kompanija koristi kolačiće koji su neophodni za ispravno funkcionisanje naše web stranice, kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.
 • TRAJNI – neophodni radi olakšanog pristupa – Ovi kolačići obično imaju datum isteka daleko u budućnosti i kao takvi će ostati u Vašem veb-pregledaču, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Koristimo trajne kolačiće za funkcionalnosti kao što su “Ostanite prijavljeni”, što korisniku olakšava pristup kao registrovanom korisniku. Takođe, koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumeli navike korisnika, da možemo da poboljšamo web stranicu prema Vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.
 • STATISTIKA – statistički “cookie-ji” – Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posetioci komuniciraju sa stranicom. Radi se o kolačićima koji Kompaniji omogućuju web analitiku, tj. analizu upotrebe naših stranica i merenje posećenosti, koju Kompanija sprovodi kako bi poboljšao kvalitet i sadržaj ponuđenih usluga.
 • MARKETING – “cookie” podaci za marketinške svrhe – Marketinški kolačići koriste se za praćenje posetilaca kroz web-stranice. Koriste se kako bi se korisnicima prikazivali relevantni oglasi i podstakli ih na učestvovanje, što je bitno za izdavače i oglašivače trećih strana.

Možete upravljati korišćenjem “cookie-ja” odabirom odgovarajućih podešavanja u Vašem veb-pregledaču. Više informacija možete naći na sledećim linkovima:

Google ChromeSprečavanje instaliranja i brisanje postojećih “cookie-ja”https://support.google.com/chrome/answer/95647
FirefoxSprečavanje instaliranja “cookie-ja”https://support.mozilla.org/sr/kb/omogucavanje-i-onemogucavanje-kolacica

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
FirefoxBrisanje postojećih “cookie-ja”https://support.mozilla.org/sr/kb/brisae-kolachi?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored

https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored
Internet ExplorerSprečavanje instaliranja i brisanje postojećih “cookie-ja”https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
SafariSprečavanje instaliranja i brisanje postojećih “cookie-ja”https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

6 – PROFILISANJE

Član 13

Profilisanje je oblik automatizovane obrade podataka koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja ličnih sklonosti, interesa, ponašanja i dr. Profilisanje putem “cookie-ja” (cookie profiling ili web profiling) podrazumeva upotrebu trajnih “cookie-ja” za praćenje online aktivnosti korisnika. Kompanija ni na koji način ne vrši profilisanje.

7 – PODACI KOJE KOMPANIJA NE OBRAĐUJE

Član 14

Kompanija ne prikuplja niti obrađuje podatke o maloletnim licima. Kompanija neće nikada namerno niti ciljano prikupljati i obrađivati podatke o maloletnim licima, ali se ne može isključiti mogućnost davanja netačnih podataka od strane fizičkih lica. Ukoliko roditelj ili zakonski zastupnik maloletnog lica dođe do informacije da su Kompaniji dostavljeni podaci maloletnog lica, potrebno je da Kompaniju o tome bez odlaganja obavesti kako bi Kompanija preduzela odgovarajuće mere i prekinula dalju obradu ovih podataka, a prikupljene podatke uništila.

Član 15

Kompanija ne prikuplja niti obrađuje posebne vrste podataka o ličnosti (podaci koji se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje, članstvo u sindikatu, genetskih, biometrijskih niti podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu/orjentaciji lica, kao ni podatke koji se odnose na krivične presude, kažnjiva dela i mere bezbednosti).
Molimo Vas da nam ne otkrivate i ne šaljete ove podatke.

8 – POSTOJANJE OBAVEZE DAVANJA PODATAKA

Član 16

Postojanje zakonske obaveze davanja podataka je propisana za sledeće kategorije fizičkih lica:

 • Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), Zakonom o evidencijama u oblasti rada (“Sl. list SRJ”, br. 46/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 101/2005 – dr. zakon i 36/2009 – dr. zakon), Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 – usklađeni din. izn., 153/2020, 6/2021 – usklađeni din. izn. i 44/2021) za fizička lica koja kod Kompanije imaju status zaposlenog.
 • Zakonom o trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019) za fizička lica koja imaju svojstvo trgovca u smislu ovog zakona.
 • Zakonom o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) za fizička lica koja imaju svojstvo potrošača u smislu ovog zakona.

Ostala fizička lica nisu u zakonskoj obavezi da Kompaniji dostave bilo koji podatak o ličnosti, ukoliko ne žele da koriste usluge Kompanije ili da se kandiduju za posao u Kompaniji.

Ukoliko fizičko lice želi da koristi usluge Kompanije, obaveznost dostavljanja podataka proizilazi iz neophodnosti prikupljanja i obrade tih podataka upravo radi korišćenja usluga Kompanije. Kompanija nije u mogućnosti da pruži određene usluge i vrši prodaju robe bez prikupljanja i obrade podataka, pod uslovima i na način kako je to uređeno ovim Pravilnikom.

9 – PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 17

Vaše podatke obrađuje i koristi prevashodno Kompanija.

U nekim slučajevima može biti potrebno da Vaše podatke učinimo dostupnim trećim stranama. To mogu biti proizvođači ili stručna lica koja nam pomažu da odgovorimo na Vaša pitanja ili zahteve ili naši poslovni partneri koji nam pomažu da održimo funkcionalnost internet stranice ili nam pružaju analitičke, računovodstvene, kurirske, bankarske, oditorske i druge usluge. Da bismo obezbedili da se sa Vašim podacima postupa na zakonit način, sa trećim stranama smo zaključili odgovarajuće ugovore koji se odnose na obradu podataka o ličnosti kojima smo, između ostalog, predvideli njihovu obavezu da sa podacima postupaju isključivo u skladu sa našim instrukcijama i ovim Pravilnikom, tako da Vama, bez obzira na takvu obradu pripadaju prava ustanovljena Zakonom i ovim Pravilnikom.

U slučaju naručivanja proizvoda koje ne prodaje Kompanija odnosno u slučaju posredovanja, Kompanija će podatke o ličnosti koji se odnose kupovinu dostaviti samo tom konkretnom prodavcu od koga se proizvod kupuje.

Takođe, u određenim pravnim situacijama može postojati zakonska obaveza da Vaše podatke učinimo dostupnim nadležnim organima (npr. sudu ili tužilaštvu i slično).

10 – IZNOŠENJE PODATAKA U INOSTRANSTVO

Član 18

Vaše podatke koristimo na teritoriji Republike Srbije.

Pored toga, podatke koje prikupljamo čuvamo na serverima koji se nalaze u Nemačkoj, a koji su u svojini i pod kontrolom strane hosting kompanije Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Nemačka, PIB: DE812871812 (a čija je politika privatnosti objavljena i dostupna na adresi: https://www.hetzner.com/rechtliches/datenschutz/). U skladu sa politikom hosting kompanije, obezbeđen je visok stepen tehničke i softverske zaštite ovih servera, dok pristup samim podacima koji su na njima pohranjeni nije dozvoljen.

Podatke koje Kompanija prikuplja i obrađuje od Zaposlenih u svrhu realizacije obaveza iz radnog odnosa dostavljaju se Lana Connection d.o.o. Niš, ul. IX brigade 57, 18000 Niš, matični broj: 20430974, PIB: 105652786, radi izvršenja obračuna i plaćanja zarada i pripadajućih poreza i doprinosa.

U slučaju potrebe da Vaše podatke učinimo dostupnim primaocima u državama za koje se smatra da ne obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, obezbedićemo odgovarajući osnov za takav prenos, uključujući moguću primenu odgovarajućih standardnih ugovornih klauzula izrađenim od strane nadležnog organa nadzora, odnosno drugih odgovarajućih mera zaštite, kojima će primalac biti obavezan da zaštiti Vaše podatke na način koji je u skladu sa standardima zaštite utvrđenim propisima Republike Srbije.

11 – PERIOD ČUVANJA PODATAKA

Član 19

Vaše podatke čuvamo samo onoliko koliko je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su ti podaci prikupljeni, a nakon toga ćemo ih bezbedno ukloniti iz naših sistema i obrisati.

Vaše podatke na koje se odnosi ovaj Pravilnik po pravilu ćemo čuvati pet godina, osim kada nas propisi obavezuju da podatke čuvamo duži ili kraći vremenski period ili kada su u pitanju “cookie” podaci koji se čuvaju do jedne godine (više informacija o “cookie”-jima naći ćete u posebnom odeljku ovog Pravilnika).

12 – VAŠA PRAVA U VEZI SA OBRADOM PODATAKA

Član 20

Važno nam je da znate da Vi pod određenim uslovima imate prava u vezi sa obradom Vaših podataka koja su garantovana zakonom:

Pravo na pristup – imate pravo da zahtevate informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, kao i pristup tim podacima. Na Vaš zahtev dostavićemo Vam kopiju Vaših podataka koje obrađujemo.

Pravo na ispravku i dopunu – imate pravo da se netačni podaci koji se odnose na Vas isprave bez nepotrebnog odlaganja, kao i da se nepotpuni podaci dopune, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje podataka – imate pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka, a naročito:

 • ako podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • ako ste opozvali pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • ako ste podneli prigovor na obradu u skladu sa zakonom.

Pravo na ograničenje obrade – imate pravo da se obrada Vaših podataka ograniči ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

 • ako osporavate tačnost podataka, u roku koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;
 • ako je obrada nezakonita, a Vi se protivite brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka;
 • ako nam više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ste ih zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
 • ako ste podneli prigovor na obradu koja se vrši na osnovu legitimnog interesa rukovaoca, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Kompanija preteže nad Vašim interesima.

Pravo na prigovor – ako smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa rukovaoca, uključujući i profilisanje koje se zasniva na tim odredbama.

Pravo na prenosivost podataka – imate pravo da podatke o ličnosti koje ste nam prethodno dostavili dobijete od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i pravo da ove podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja, ako je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i ako se vrši automatizovano. Takođe, imate pravo da ovi podaci budu neposredno preneti drugom rukovaocu, ako je to tehnički izvodljivo.

Pravo na opoziv pristanka – ako se obrada vrši na osnovu Vašeg pristanka, imate pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

Pravo na podnošenje pritužbe – imate pravo da podnesete pritužbu povodom obrade Vaših podataka o ličnosti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti čiji su kontakt podaci:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11120
Radno vreme: od ponedeljka do petka od 7:30h do 15:30h
Tel: +38111 3408 900
Faks: +38111 3343 379
Email: office@poverenik.rs
Sajt: www.poverenik.rs

Sva prava (osim prava na podnošenje pritužbe koje se ostvaruje kod Poverenika) lica ostvaruju putem direktnog kontakta sa Rukovaocem prema kontakt podacima Rukovaoca za ostvarivanje prava na zaštitu podataka o ličnosti navedenim u članu ovom Pravilniku.

13 – BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA

Član 21

Bezbednost Vaših podataka nam je veoma važna. Zbog toga Kompanija preduzima mere fizičke, tehničke i elektronske zaštite kako bi sprečilo slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, zamene, neovlašćeno otkrivanje ili pristup podacima o ličnosti. Ove mere su usmerene na lica kako van naše Kompanije tako i unutar nje jer je pristup Vašim podacima ograničen samo na one osobe čija zaduženja nužno zahtevaju takav pristup i koje su poučene o zaštiti podataka o ličnosti.

Nažalost ne postoje neprobojni sigurnosni sistemi, pa tako ne možemo da garantujemo da bezbednost sistema nad kojima imamo neposrednu kontrolu nikada neće biti ugrožena. U slučaju povrede podataka o ličnosti preduzećemo sve raspoložive mere i o tome obavestiti nadležne organe u skladu sa propisima, kao i pojedince o čijim podacima je reč, ukoliko je to moguće.

U slučaju ličnih podataka koji se odnose na kartične transakcije, lični i adresni podaci kupca se ni na koji način ne predočavaju Kompaniji prilikom procesa kupovine platnom karticom. Kompanija nema informacije o platnoj kartici. Osim navedenog, Kompanija ni u kom slučaju neće zahtevati ili prikupljati podatke u vezi sa platnom karticom putem koje se realizuje transakcija (kao što su broj kartice, datum isticanja CVC2 i CVV broj i drugi). Izdavaoci platnih kartica odnosno kartičarska kuća je implementacijom najsavremenijih tehnologija u oblasti prihvatanja platnih kartica na e-commerce prodajnim mestima (3D Secure tehnologija) preduzela mere kako bi zaštitila Kompaniju od potencijalnih gubitaka izazvanih zloupotrebom.

14 – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22

Ovaj Pravilnik počinje da se primenjuje osmog dana od dana njegovog objavljivanja na Internet stranici Kompanije.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi prethodni pravilnik kojim je bila uređena oblast zaštite podataka o ličnosti.

Član 23

Svaki odštampani primerak ovog Pravilnika proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.