Pravilnik o rešavanju reklamacija

Član 1

Ovim Pravilnikom se reguliše postupak i način rešavanja reklamacije potrošača za proizvode kupljene preko elektronske prodavnice Kompanije koja se nalazi na internet domenu vajdica.be.

Član 2

Kompanija je kao trgovac odgovorna za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kome Kompanija odgovara za nesaobraznost, koji ne može biti kraći od jedne godine.

Dokaz o datumu prelaska rizika na potrošača je povratnica odnosno dokaz o predaji naručene robe potrošaču.

Član 3

Potrošač može da izjavi reklamaciju telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)
Kompanija vodi evidenciju primljenih reklamacija i čuva je najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.

Član 4

Kompanija će potrošaču izdati reklamacioni list u elektronskom obliku, odnosno elektronskim putem potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Član 5

Kompanija je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor na reklamaciju potrošača sadrži odluku da li Kompanija prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Kompanija je dužna da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobila prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko Kompanija iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužna je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Član 6

Nemogućnost potrošača da dostavi ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.
Potrošač ne može da raskine ugovor o kupovini robe ako je nesaobraznost robe neznatna.

Član 7

Ako je reklamacija i opravdana zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:

  1. otklanjanje nedostataka na proizvodu (popravku) ili
  2. zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa), čija cena ne može biti veća od maloprodajne cene reklamiranog proizvoda na dan podnošenja reklamacije ili
  3. raskid ugovora.

U slučaju raskida ugovora potrošač ima pravo na povraćaj novčanog iznosa na dan kupovine (iznosa navedenog na fiskalnom računu).
Potrošač nema prava iz ovog člana ukoliko je nedostatak na proizvodu nastao njegovom krivicom.

Član 8

Ako je reklamacija potrošača neopravdana, bilo na osnovu procene od strane Komisije za rešavanje rekalamacije Kompanije koji imenuje direktor, bilo na osnovu procene proizvođača proizvoda bilo na osnovu procene angažovanog stručnog lica za procenu opravdanosti reklamacije (Jugoinspekt d.o.o., Sektor za tekstil i kožu, Crnotravska br 3. Beograd ili drugog stručnog lica), Kompanija je u obavezi da potrošaču vrati proizvod i pisano obaveštenje o razlozima neosnovanosti reklamacije.

Član 9

Ovlašćeno lice u Kompaniji dužno je da reklamaciju Komisji za rešavanje reklamacije, dostavi istog, a najkasnije narednog radnog dana.

Komisija je dužna da u roku od 3 dana donese odluku o reklamaciji.

Komisija je ovlašćena da u složenim slučajevima zatraži mišljenje stručnog lica (Jugoinspekt d.o.o., Sektor za tekstil i kožu, Crnotravska br 3. Beograd ili drugog stručnog lica) ili proizvođača, pri čemu mora voditi računa o poštovanju roka iz člana 5. ovog Pravilnika.

Član 10

Ukoliko Kompanija prodaje proizvod sa nedostatkom, dužna je da taj proizvod izdvoji od drugih proizvoda, da smanji cenu proizvoda u zavisnosti od vrste i obima nedostatka i da upozori potrošača na te nedostatke.

Kompanija je dužna da na proizvodu sa nedostatkom istakne jasno i vidljivo obaveštenje o sniženoj ceni, o nedostatku proizvoda i o isključenju odgovornosti prodavca i trgovca za taj nedostatak.

Navedeni proizvodi ne podležu mogućnosti reklamacije od strane potrošača.

Član 11

Ovaj Pravilnik počinje da se primenjuje osmog dana od dana njegovog objavljivanja na Internet stranici Kompanije.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi prethodni pravilnik kojim je bila uređena oblast zaštite podataka o ličnosti.

Član 12

Svaki odštampani primerak ovog Pravilnika proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.