Uslovi korišćenja

OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim opštim uslovima korišćenja usluga Internet prodaje (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) na jedinstven način utvrđuju se uslovi pod kojima privredno društvo Simplicity doo Niš, ul. Radanska br. 10, 18103 Niš – Pantelej, Republika Srbija, matični broj: 20468238, PIB: 105815430 (u daljem tekstu: Kompanija) čija je registrovana adresa za prijem elektronske pošte office@simplicity.rs, kontakt telefon: 018/29-39-11, registrovana pretežna delatnost 6201 – Računarsko programiranje.

Kompanija pruža usluge Internet prodaje odnosno elektronske prodavnice putem sopstvenog internet domena vajdica.be, odnosno vrši elektronsku trgovinu kao prodaju robe/usluga preko sopstvene elektronske prodavnice, u skladu sa članom 17 stavom 3 tačkom 1) Zakona o trgovini, korisniku (u daljem tekstu: usluge). Ovim Uslovima korišćenja utvrđuju se postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obaveza Kompanije i korisnika usluga (u daljem tekstu: Korisnik).

Odredbe Uslova korišćenja su obavezujuće za Kompaniju i svakog Korisnika ponaosob i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako posebnim ugovorom Kompanija i pojedini Korisnik ne ugovore drugačije.

Član 2

Usluge se pružaju u skladu sa Zakonom o trgovini, Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o obligacionim odnosima i drugim propisima Republike Srbije.

Kompanija, putem Internet prodaje može da vrši i trgovinu na veliko u smislu člana 11 i trgovinu na malo u smislu članova 12, 13 st. 1. tč. 3) Zakona o trgovini, i člana 4 st. 1. Zakona o privrednim društvima. U slučaju trgovine na malo, primenjuju se sve zakonske odredbe koje se odnose na trgovinu na malo, uključujući i primenu Zakona o zaštiti potrošača.

2 – ZASNIVANJE KORISNIČKOG ODNOSA

Član 3

Korisnik usluga Kompanije može postati svako zainteresovano poslovno sposobno, domaće ili strano, pravno lice ili preduzetnik ili fizičko lice osim maloletnih lica.

Član 4

Korisnikom usluga Kompanije se postaje samim pristupom Internet stranicama odnosno korišćenjem usluga Kompanija, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Svakim pojedinim pristupom Internet servisu Korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Uslova korišćenja i da je u potpunosti saglasan sa njima. Ovi Uslovi korišćenja primenjuju se na svaki pojedini pristup svakog pojedinačnog lica (Korisnika).

Član 5

Ukoliko to želi, svako punoletno lice može postati Registrovani korisnik, tako što će podneti zahtev za registraciju.

Da bi postao Registrovani korisnik, potrebno je da se izvrši potvrda (verifikacija) adrese elektronske pošte.
Registrovani korisnik se predstavlja Internet servisu Kompanije svojom potvrđenom (verifikovanom) adresom elektronske pošte.

Registrovani korisnik se obavezuje da u slučaju promene podataka značajnih za identifikaciju odnosno izvršenje usluga, o istom bez odlaganja obavesti Kompaniju.

Potvrdom zahteva korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Uslova korišćenja i da je u potpunosti saglasan sa njima.

3 – POČETAK I TRAJANJE KORISNIČKOG ODNOSA

Član 6

Stupanje u korisnički odnos smatra se zaključenjem ugovora po pristupu, koji stupa na snagu momentom davanja saglasnosti na odredbe ovih Uslova korišćenja. Saglasnost se daje konkludentnom radnjom – pristupanjem Internet servisu.
Ukoliko lice ne pristaje na uslove korišćenja potrebno je da Internet servis Kompanije ne koristi.

Član 7

Korisnički odnos između Korisnika i Kompanije se zaključuje na neodređeno vreme.

4 – NEMOGUĆNOST PRENOSA PRAVA KORIŠĆENJA USLUGA

Član 8

Prava na korišćenje usluga Kompanije koje Korisnik stekne u skladu sa ovim Uslovima korišćenja ne mogu se preneti na treće lice bez prethodne pisane saglasnosti Kompanije.

5 – CENE

Član 9

Kompanija samostalno utvrđuje cene i druge komercijalne uslove za prodaju robe i pružanje usluga, u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Član 10

U skladu sa zakonom, sve cene se navode u dinarima i sadrže uračunat pripadajući PDV.

Cene i drugi komercijalni uslovi pružanja usluga dostupni su Korisniku u svakom trenutku putem Internet servisa Kompanije.

Član 11

Kompanija zadržava pravo na izmenu cena i drugih komercijalnih uslova, o čemu putem Internet servisa obaveštava Korisnika.

Kompanija zadržava pravo da, s obzirom na tehnička ograničenja koja se odnose na merenje stanja zaliha u realnom vremenu, prilikom elektronske prodaje prikaže i cenu artikla koji se momentu prikazivanja ne nalazi na zalihama. U navedenom smislu, Kompanija ne garantuje za stanje zaliha u svakom momentu.

Kako Kompanija obavlja elektronsku trgovinu koja je istovremeno usmerena (pored ostalih) i na potrošače u Republici Srbiji, Kompanija sve cene robe istakne ističe isključivo u dinarima.

6 – PLAĆANJA

Član 12

Plaćanje se vrši prema Računu.

Račun sadrži, između ostalog, obračunati iznos za naručenu robu u koji je uračunat PDV, iznos troškova dostave, i svih drugih eventualnih pratećih troškova, kao i informacije o načinu i roku plaćanja, i izrađuje se i dostavlja se kao elektronski dokument putem elektronske pošte na adresu elektronske pošte Korisnika.

Pored računa, Kompanija Korisniku koji ima svojstvo potrošača dostavlja tekst Reklamacionog lista i tekst obrasca „Izjave o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija“ sa obaveštenjem o mogućnosti jednostranog raskidu ugovora, i izrađuju se i dostavljaju se kao elektronski dokumenti putem elektronske pošte na adresu elektronske pošte Korisnika koji ima svojstvo potrošača.

Član 13

Načini plaćanja koji Korisniku stoje na raspolaganju su: pouzećem i platnom karticom.

Prilikom plaćanja pouzećem, Korisnik plaća obračunati iznos Kurirskoj službi, prema dostavljenom računu.

Kompanija omogućava plaćanje prihvatanjem platnih kartica putem internet prodajnog mesta, prilikom plaćanja korišćenjem platnih kartica (Visa i MasterCard, Maestro i sl.). Korisnik plaća obračunati iznos, dok troškove transakcije (bankarska provizija) snosi Kompanija. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica (Banca Intesa), pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama procesora platnih kartica (Banca Intesa). Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Kompaniji.

Korisnik se obavezuje da plaćanje izvrši na način koji samostalno odabere. Jednom odabrani način plaćanja, po pojedinačnoj transakciji, Korisnik ne može menjati dok se transakcija ne izvrši na odabrani način.

Član 14

Na osnovu člana Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, elektronskom dokumentu ne može se osporiti punovažnost, dokazna snaga, kao ni pisana forma samo zato što je u elektronskom obliku, a elektronski dokument koji je izvorno nastao u elektronskom obliku smatra se originalom.

Na poseban zahtev Korisnika da mu Kompanija putem pošte dostavi račun u papirnom obliku, Kompanija može sačiniti kopiju računa u štampanom obliku, za koju dostavu može Korisniku naplatiti pripadajuće troškove poštanskih usluga. Kopija elektronskog dokumenta na papiru izrađuje se štampanjem spoljne forme elektronskog dokumenta.

Podaci o računima pojedinog Korisnika mogu biti dostupni upravo tom Korisniku i putem Internet servisa Kompanije, u zavisnosti od aktuelne funkcionalnosti servisa.

Član 15

Kompanija nije odgovorna u slučaju da Korisnik usled kvara na računarskoj mreži Korisnika ili propusta u radu poštanske službe ne primi blagovremeno račun.
Korisnik je dužan da odmah po isteku uobičajenog roka za prijem poštanskih pošiljaka obavesti Kompaniju o izostanku i zatraži slanje duplikata.

7 – REKLAMACIJE I PRAVO NA RASKID UGOVORA O KUPOVINI

Član 16

Kompanija ima zakonsku odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru.
Na sve reklamacije, primenjuje se Pravilnik o rešavanju reklamacija Kompanije koji je objavljen na adresi: https://www.vajdica.be/reklamacije/ i Zakon o zaštiti potrošača.

Član 17

Ukoliko Korisnik smatra da obračun robe nije pravilno izvršen može podneti Kompaniji reklamaciju u pisanom obliku, putem elektronske pošte, u roku od 24 časa od prijema predračuna ili računa, s tim što je dužan da uplati iznos koji reklamacijom nije osporen.

Korisnik može podneti zahtev za reklamaciju na isti način ukoliko je došlo do greške u izboru robe ili postoji drugi razlog zbog koga Korisnik nije u mogućnosti da koristi robu, pod uslovom da Korisnik već nije započeo korišćenje robe.

Reklamacija mora da sadrži precizan opis nepravilnosti u obračunu ili drugog razloga za reklamaciju i mora biti potpisana od strane Korisnika, odnosno lica koje je ovlašćeno za zastupanje Korisnika.

Kompanija je dužna da u roku od 8 dana po prijemu reklamacije obavesti Korisnika o tome da li je reklamacija usvojena.

Kompanija neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni reklamacije koje nisu potpisane od strane Korisnika, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje Korisnika.

U slučaju usvajanja reklamacije za nepravilno obračunatu robu/usluge, Kompanija će Korisniku izdati novi predračun ili račun sa naznačenim rokom uplate, umanjen za uplaćeni iznos koji reklamacijom nije osporen.

U slučaju usvajanja reklamacije za pogrešno izabranu robu, Kompanija će Korisniku izdati predračun ili račun ispravljen u skladu sa zahtevima korisnika, umanjen za uplaćeni iznos ili obaviti povraćaj uplaćenog viška.

Član 18

Korisnik koji je robu kupio putem Interneta odnosno ukoliko mu je roba dostavljena kurirskom službom (ugovor na daljinu) ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi korisnik. Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu korisnika, odnosno trećeg lica koje je odredio Korisnik, a koje nije prevoznik. Istekom roka iz ovog stava, prestaje pravo korisnika na odustanak od ugovora.

Korisnik ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koja mu se dostavlja prilikom registracije, u elektronskom obliku i moguće je koristiti je prilikom svake pojedine kupovine. Ova izjava dostavlja se Kompaniji putem elektronske pošte, a o prijemu iste korisnik će biti obavešten takođe putem elektronske pošte.

Član 19

U slučaju odustanka od Ugovora korisnik je dužan da vrati robu Kompaniji bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Roba se vraća o trošku korisnika, slanjem robe poštom na adresu Kompanije:

SIMPLICITY DOO NIŠ
ul. Radanska br. 10,
18103 Niš – Pantelej,
Republika Srbija

Korisnik je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Korisnik je obavezan da proizvod vrati kao nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, odnosno u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.

Član 20

Kompanija je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužna da korisniku vrati iznos koji je korisnik platio po osnovu ugovora i to u roku od 14 dana od dana kada je primila obrazac za odustanak. Kompanija može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Kompaniji u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Član 21

U slučaju da Kompanija omogući plaćanje prihvatanjem platnih kartica putem internet prodajnog mesta, eventualnom Korisniku koji je plaćanje izvršio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Kompanija se obavezuje da povraćaj vrši isključivo preko kartičnog (VISA, EC/MC, Maestro i sl.) metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Član 22

Korisnik se pristankom na ove Uslove korišćenja daje izričitu saglasnost (u smislu člana 34. stava 2 Zakona o zaštiti potrošača) Kompaniji da povraćaj uplata koje je primio od Korisnika koji je robu platio pouzećem, Kompanija izvrši na tekući račun Korisnika bez dodatnih troškova po Korisnika, te se Korisnik obavezuje da u navedenom slučaju dostavi Kompaniji podatke tekućem računu na koji želi da bude izvršen povraćaj uplata.

Član 23

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena platna kartica biće izražen u lokalnoj valuti korisnika, kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji Kompaniji u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na Internet servisu (sajtu) Kompanije.

Član 24

Korisnik je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan (u smislu člana 35. stava 4 Zakona o zaštiti potrošača), odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Nakon prijema robe

Korisnik ima pravo da istu proba, ali ukoliko je upotrebljava na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe, Korisnik je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe i Kompanija može da tu umanjenu vrednost robe naplati Korisniku. Radi dobrog razumevanja, Kompanija zadržava pravo da ne uvaži reklamaciju odnosno ne pristane na povraćaj cene ukoliko je Korisnik robu, pored toga što ju je probao, i koristio nakon što je probanjem ustanovio prirodu, karakteristike i funkcionalnost robe (npr. koristio za svoje potrebe, ili pohabao, ili roba ima vidljive ili funkcionalne tragove upotrebe, ili sl.).

8 – KORIŠĆENJE USLUGA I DOSTAVA

Član 25

Kompanija se obavezuje da Korisniku obezbedi korišćenje svog Internet servisa, u okviru svojih tehničkih mogućnosti, s tim što zadržava pravo da, bez posebne najave, zbog radova na sistemu ili drugih potreba održavanja privremeno obustavi pružanje usluga, delimično ili u celosti, sve dok za tim postoji opravdana potreba.

Član 26

Kompanija se obavezuje da će svoj Internet servis upodobiti relevantnoj domaćoj zakonskoj regulativi iz oblasti Internet trgovine, te opšteprihvaćenim preporukama i kodeksima koji se odnose na dozvoljeno i prihvatljivo korišćenje servisa za Internet trgovinu.

Član 27

Svojim Internet servisom Kompanija omogućuje Korisniku da naruči ponuđenu robu iz prodajnog asortimana Kompanije.

Momentom naručivanja robe smatraju se:

 • Potvrda narudžbine se vrši putem elektronske pošte kada se roba plaća pouzećem;
 • Prijem iznosa iz narudžbenice kada se roba plaća na drugi način.

Član 28

Kompanija se obavezuje da naručenu robu dostavi kurirskoj službi u roku od 3 radna dana (u radne dane se ne uračunavaju vikendi i drugi neradni dani), a Korisniku iz Republike Srbije najkasnije u roku od 30 dana od dana naručivanja robe, a Korisniku van Republike Srbije najkasnije u roku od 90 dana od dana naručivanja robe.

Član 29

Kurirska služba dostavlja naručenu robu u sopstvenom roku na koji Kompanija nikako ne može da utiče.
Kurirska služba ima isključivu odgovornost za isporuku naručene robe Korisniku i poštovanje rokova isporuke koje je ugovorila sa Kompanijom.

Član 30

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da Korisnik vizuelno pregleda paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko Korisnik primeti da je transportna ambalaža oštećenja i posumnja da je i roba možda oštećena, Korisnik je ovlašćen da odbije prijem pošiljke.

Član 31

Korisnik se obavezuje da neoštećenu pošiljku preuzme i potpiše dokaz o prijemu pošiljke – adresnicu Kurirskoj službi.

9 – PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI SA OBAVEŠTENJEM O PRIKUPLJANJU I OBRADI PODATAKA

Član 32

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti sa obaveštenjem o prikupljanju i obradi podataka je sastavni deo ovih Uslova korišćenja i nalazi se objavljen na sledećoj internet adresi Kompanije: https://www.vajdica.be/politika-privatnosti/.

10 – POVERLJIVOST PODATAKA PRAVNIH LICA

Član 33

Podaci o pravnim licima koje prikuplja Kompanija jesu podaci koji se inače prikupljaju u svrhu poslovanja među pravnim licima, a zarad stupanja u poslovni odnos.

Član 34

Ugovorne strane su saglasne da sve pribavljene podatke koje je druga ugovorna strana – pravno lice, označila kao poverljive, u vezi sa zaključivanjem ili realizacijom korisničkog odnosa, čuvaju kao poverljive tokom trajanja korisničkog odnosa, kao i u roku od dve godine nakon njegovog prestanka.

Član 35Kompanija prikuplja podatke o Korisniku koji je pravno lice, potrebne za zasnivanje korisničkog odnosa, pružanje kvalitetne usluge i obezbeđivanje pravovremenog informisanja, kao i u svrhe obaveštavanja o sopstvenoj ponudi, u skladu sa dobrim poslovnim običajima.

Član 36

Kompanija neće upotrebljavati poslovne podatke Korisnika pravnog lica u bilo koje druge svrhe, bez saglasnosti Korisnika.

11 – ZAŠTITA AUTORSKOG PRAVA

Član 37

Kompanija ima isključivo autorsko pravo na Internet servisu Kompanije i na svim pojedinačnim elementima koji je čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, korisnički interfejs, kod, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa.

Član 38

Neovlašćeno korišćenje Internet servisa Kompanije u celini ili bilo kog njegovog dela, bez izričite prethodne pisane dozvole izdate od Kompanije kao nosioca isključivog autorskog prava, smatraće se povredom autorskog prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

12 – PRIVREMENA I TRAJNA SUSPENZIJA PRUŽANJA USLUGA

Član 39

U slučaju da Korisnik blagovremeno ne izvrši plaćanje robe, Kompanija zadržava pravo da mu bez prethodnog obaveštenja privremeno suspenduje pružanje usluga korišćenja Internet servisa Kompanije u trajanju koje Kompanija oceni za shodno (uključujući i na neodređeno vreme).
Ukoliko Korisnik tokom perioda suspenzije izvrši uplatu, Kompanija će mu omogućiti ponovno korišćenje usluga Internet servisa Kompanije.

Član 40

U slučaju da Korisnik do isteka perioda suspenzije ne izvrši uplatu, Kompanija će Korisniku trajno suspendovati pružanje usluga, i raskinuti korisnički odnos.

Član 41

Kompanija može privremeno suspendovati pružanje usluga bilo kom Korisniku ukoliko postoji osnovana sumnja da postoji bilo kakva nedopuštena ili prevarna radnja koja može naneti štetu Kompaniji, drugom Korisniku ili trećem licu.

Kompanija je dužna da odmah po nastupanju slučaja iz prethodnog stava obavesti Korisnika o suspenziji pružanja usluga i razloga zbog kojih je do toga došlo.

Član 42

Ukoliko nakon upozorenja Korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem, Kompanija ima pravo da mu trajno suspenduje pružanje usluga i raskine korisnički odnos.

Član 43

Kompanija može privremeno suspendovati pružanje usluga Korisniku radi otklanjanja tehničkih kvarova ili obavljanja drugih neophodnih radova na svojoj infrastrukturi.

Kompanija će blagovremeno obavestiti Korisnika o terminima isključenja radi planiranih radova na infrastrukturi.

13 – ODGOVORNOST I OGRANIČENJA

Član 44

Korisnik samostalno odgovara za svoje postupke prilikom korišćenja Interneta, Internet servisa Kompanije, kao i za sadržaj svoje komunikacije sa trećim licima i sadržaje koje učini javno dostupnim putem Interneta uključujući i Internet servis Kompanije.

Član 45

Kompanija ne odgovara za štetu koju Korisnik ili treće lice pretrpi usled:

 • Smanjenog propusnog opsega, otežanog prenosa ili povremenih privremenih prekida u pružanju usluga, koji su uzrokovani interferencijom, atmosferskim prilikama, fizičkim preprekama i uopšte razlozima koji uzrokuju varijabilnost kojoj je podložna tehnologija žičnog ili bežičnog povezivanja;
 • Preopterećenja, kašnjenja ili grešaka u funkcionisanju delova Interneta na koje Kompanija objektivno ne može da utiče;
 • Neovlašćenog korišćenja Internet usluga od strane Korisnika ili trećih lica;
 • Vršenja svih vrsta finansijskih i ostalih poslovnih transakcija od strane Korisnika na Internetu;
 • Privremene ili trajne suspenzije pružanja Internet usluga propisanih odredbama ovih Uslova korišćenja ili zakonom;
 • Korišćenja nestandardne opreme od strane Korisnika;
 • Preseljenja Korisnika na drugu lokaciju sa koje nije moguć pristup uslugama Kompanije;
 • Dejstva više sile ili drugih uzroka koji su van kontrole Kompanije;
 • Trajnog prestanka obavljanja delatnosti pružanja Internet usluga Kompanije.

14 – PRESTANAK KORISNIČKOG ODNOSA

Član 46

Korisnički odnos između Kompanije i Korisnika može prestati na osnovu jednostranog otkaza svake strane.
Kompanija može jednostrano i bez otkaznog roka raskinuti odnos sa Korisnikom u sledećim slučajevima:

 • Ako Korisnik ne izmiri svoja dugovanja do isteka perioda privremene suspenzije iz ovih Uslova korišćenja;
 • Ako Korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem nakon privremene suspenzije i upozorenja Kompanije;
 • Ako dođe do smrti ili gubitka poslovne sposobnosti Korisnika koji je fizičko lice ili pokretanja stečajnog, likvidacionog ili drugog postupka koji može dovesti do prestanka postojanja Korisnika koji je pravno lice;
 • Ako Kompanija donese poslovnu odluku da prestane sa pružanjem Internet usluga ili prestane sa obavljanjem svoje delatnosti.

Član 47

Korisnik može jednostrano raskinuti korisnički odnos sa Kompanijom ukoliko nije saglasan sa promenama ovih Uslova korišćenja. Zahtev za raskidanje korisničkog odnosa po ovom osnovu Korisnik je dužan da dostavi Kompaniji u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja o promeni Uslova korišćenja.
Korisnik je dužan da u slučaju prestanka korisničkog odnosa, bez obzira na osnov prestanka, odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, izmiri sva dugovanja prema Kompaniji nastala po osnovu pruženih usluga ili isporučene robe.

Član 48

Raskid korisničkog odnosa, bez obzira na razlog i način raskida, ne utiče na ugovorne obaveze Korisnika kao kupca, odnosno ne utiče na obavezu kupca da plati robu, odnosno izmiri sva dugovanja koja ima prema Kompaniji.

15 – JURISDIKCIJA I REŠAVANJE SPOROVA

Član 49

Korisnik i Kompanija su saglasni da se odredbe ovih Uslova korišćenja imaju tumačiti na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist.

Član 50

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Član 51

Korisnik koji je pravno lice i Kompanija su saglasni da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja korisničkog odnosa pokušaju da reše mirnim putem, a koliko u tome ne uspeju, nadležan će biti Privredni sud u Nišu.

Korisnik koji je fizičko lice (koje ima svojstvo potrošača) i Kompanija su saglasni da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja korisničkog odnosa pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan će biti sud u mestu prebivališta, odnosno boravišta potrošača u Republici Srbiji, uz primenu prava Republike Srbije.

16 – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 52

Kompanija zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Kompanija se obavezuje da Korisnika na pogodan način obavesti o izmenama ovih Uslova korišćenja, osam dana pre stupanja izmena na snagu.

Član 53

Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih Uslova korišćenja na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.

Član 54

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osmog dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Kompanije.

Stupanjem na snagu ovih Uslova korišćenja prestaju da važe prethodni uslovi korišćenja.

Član 55

Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.